24.09.2021
english
  אודות תובנות ומחקרים נלווים מחולל גרפים נתונים המחקר בתקשורת חדשות הפרויקט צור קשר  

תובנות ומחקרים נלווים

אודות
תובנות ומחקרים נלווים
האסטוארים של נחלי החוף בישראל
עקות חמצן מתמשכות באסטואר של נחל אלכסנדר
פריצות של שרטון החול בשפך אסטואר אלכסנדר והשפעתם על ריכוזי החמצן
ההשפעה הסביבתית של שאריות תרופות על אסטואר נחל אלכסנדר
ההשפעה הסביבתית של חומרי הדברה על אסטואר נחל אלכסנדר
ניסוי פתיחת השרטון בשפך האסטואר ככלי להעלאת ריכוזי החמצן בקרקעית
תובנות וממצאים
מחולל גרפים
נתונים
המחקר בתקשורת
חדשות הפרויקט
צור קשר

ההשפעה הסביבתית של חומרי הדברה על אסטואר נחל אלכסנדר

חומרי הדברה המוסעים מהסביבה החקלאית והעירונית לנחלים וגופי מים עשויים לדרדר את בריאות המערכת האקולוגית, רעילות סביבתית של חומרי הדברה עשויה להתקיים גם בריכוזים נמוכים מאוד ותלויה במאפייני הרעילות של כל חומר וברעילות המצרפית של כל החומרים במערכת. במסגרת מחקר אסטואר אלכסנדר, נאספו 150 דוגמאות מים בכניסה לאסטואר בזרימת הבסיס ובאירועי זרימה שיטפונית בשנים 2019-2018 והתבצעה אנליזה מדויקת של ריכוז חומרי ההדברה באמצעות HRMS. דוגמאות המים הכילו בממוצע 34 חומרי הדברה בזרימות בסיס ו-45 חומרי הדברה באירועי זרימה שיטפוניים. ריכוזי השיא שנמדדו היו 1.4 מיקרוגרם לליטר בזרימת בסיס ו 55 מיקרוגרם לליטר באירועי זרימה שיטפונית של קוטל החרקים Imidacloprid וקוטל העשבים Diuron, בהתאמה. תערובת חומרי ההדברה באירועי זרימה שיטפונית הראו רעילות פוטנציאלית לשוכני קרקעית ואצות כאשר הרעילות החציונית היתה 110% ו 155%, בהתאמה. סיומם של אירועי זרימה שיטפוניים מייצגת את רמת העקה הגבוהה ביותר על המערכת, זאת בגלל ערכי רעילות גבוהים יחסית וזמני שהייה ארוכים של המים באסטואר. בנוסף, נמצא שמתקיימת רעילות כרונית מתמשכת לצמחים, אצות, דו-חיים, סרטנים, חרקים ודגים מתשעה חומרי הדברה שונים.

המידע שנאסף לאורך המחקר מצביע על כך שסביבת המיקרו-אסטואר בנחל אלכסנדר נמצאת תחת עקת רעילות כרונית לאורך כל השנה עם קפיצות רעילות אקוטיות במהלך ולאחר אירועי זרימה שיטפוניים. מבחינה ניהולית, אנו מציעים לבחון הגבלות על צורת וזמני היישום של קוטל העשבים דיורון והמשך מעקב רעילות במערכת על ידי איסוף ובדיקת דוגמאות בסיומם של אירועי זרימה שיטפוניים.

רעילות כרונית (ציר אנכי בסקלה לוגריתמית) של חומרי הדברה מייצגים לקבוצות טקסונומיות שונות לאורך שנתיים של זרימות בסיס בנחל אלכסנדר. הקו האדום על 100% מייצג את סף הרעילות הפוטנציאלית.

 

את תוצאות המחקר המלא ניתן למצוא ב-

Topaz, T., Egozi, R., Suari, Y., Ben-Ari, J., Sade, T., Chefetz, B., Yahel, G., 2020. Environmental risk dynamics of pesticides toxicity in a Mediterranean micro-estuary. Environ. Pollut. 265, 114941. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114941

created by CYBERSERVE
2021 © כל הזכויות שמורות לבית-הספר למדעי הים, המרכז האקדמי רופין
טלפון ליצירת קשר: יאיר סוארי 052-8524520